?

Log in

No account? Create an account
Искатель
60 років Кенґірського повстання / 60 лет Кенгирскому восстанию 
27th-Jun-2014 02:49 am
пише Оксана Забужко :

"УРОКИ КЕНҐІРУ
Сьогодні - 60 років Кенґірського повстання. Дата, яка має бути внесена в усі календарі, в усі підручники. (см. Кенгірське повстання)

Так, повстання придушили. Наших дівчат, які, вдягнувши вишиванки, взялись за руки й загородили дорогу прибулим військам, - почавили танками. ("Ну і чєво ви добілісь?" - напевно, так само, як нині, гигикали вохри-вертухаї).

Тільки про Кенґір ми тепер точно знаємо, чого вони "добілісь": вони завалили Гулаг. Саме після Кенґіру - "братства на крові" - "блатні", які доти безроздільно командували в таборах у союзі з адміністрацією, - остаточно, по всьому Гулагу, визнали над собою верховенство "політичних". Влада в таборах перейшла до "58-ї статті". Гулаг ставав "бандерівським".

А це означало, що вся, створена Сталіним система, опинилась на гігантській бочці з вибухівкою. Хрущов прийняв те єдине рішення, яке могло врятувати СРСР (і весь "соцтабір") від вибуху, - "розрядив вибухівку". Звідси XX з'їзд, ліквідація Гулагу, хрущовська "відлига" - найбільша "ліберальна реформа" в історії СРСР, що струснула цілим світом (другої - ґорбачовської - імперія вже не витримала). "По ходу" тим було врятовано мільйони життів. (І ненароджених також!)

Висновок? Люди ніколи не є в стані передбачити/прорахувати наслідки своїх дій на довгу дистанцію. Але вони завжди вільні вибирати - коритися злу ("співпрацювати з адміністрацією"), чи чинити йому опір. Для самих учасників повстання воно було "всього лиш" їхньою "Революцією Гідності" - їхнім "Майданом". (Перед тим були повстання в Красноярську, Норильську, Воркуті - всюди, куди вливались "бандерівські етапи", - як же можна, зсередини історичного процесу, передбачити, в який саме момент терези зрушаться, і "кількість" перейде в "якість"?)

Не можна, будучи в'язнем Кенґіру, знати: ось зараз я піду на танк - а через 2 роки Хрущов розпустить Гулаг, і Україна виживе. Можна тільки твердо й до кінця робити те, в що віриш. І тоді ти обов'язково переможеш - навіть коли "по ходу" тебе вб'ють, ти зміниш світ. І, сам того не знаючи, врятуєш те, у що вірив.

Пам'ятаймо Кенґір. Подякуймо Кенґіру. Ми ще й досі не до кінця свідомі того - як багато йому завдячуємо."

это же по-русски :

"Сегодня - 60 лет Кенгирскому восстанию. Дата, которая должна быть внесена во все календари, во все учебники. (см. Кенгірське повстання)

Да, восстание было подавлено. Наших девушек, которые, надев вышиванки, взялись за руки и загородили дорогу прибывшим войскам, - задавили танками. ("Ну и чаво вы добились?" - Наверное, так же, как сейчас, гигикали вохры-вертухаи).

Только про Кенгир мы теперь точно знаем, чего они "добились": они завалили Гулаг. Именно после Кенгира - "братства на крови" - "блатные", которые до того безраздельно командовали в лагерях в союзе с администрацией, - окончательно, по всему ГУЛАГу, признали над собой верховенство "политических". Власть в лагерях перешла к "58-й статье". Гулаг становился "бандеровским".

А это означало, что вся созданная Сталиным система оказалась на гигантской бочке с взрывчаткой. Хрущев принял то единственное решение, которое могло спасти СССР (и весь "соцлагерь") от взрыва - "разрядил взрывчатку". Отсюда XX съезд, ликвидация ГУЛАГа, хрущевская "оттепель" - крупнейшая "либеральная реформа" в истории СССР, встряхнула целым миром (второй - горбачевской - империя уже не выдержала). "По ходу" тем были спасены миллионы жизней. (И нерожденных также!)

Вывод? Люди никогда не [находится] в состоянии предусмотреть / просчитать последствия своих действий на длинную дистанцию​​. Но они всегда вольны выбирать - повиноваться злу ("сотрудничать с администрацией"), или оказывать ему сопротивление. Для самих участников восстания оно было "всего лишь" их "Революцией Достоинства" - их "Майданом". (Перед тем были восстания в Красноярске, Норильске, Воркуте - везде, куда вливались "бандеровские этапы", - как же можно, изнутри исторического процесса, предусмотреть, в какой именно момент весы сдвинутся, и "количество" перейдет в "качество"?)

Нельзя, будучи узником Кенгира, знать: вот сейчас я пойду на танк - а через 2 года Хрущев распустит Гулаг, и Украина выживет. Можно только твердо и до конца делать то, во что веришь. И тогда ты обязательно победишь - даже когда "по ходу" тебя убьют - ты изменишь мир. И, сам того не зная, спасешь то, во что верил.
Помните Кенгир. Поблагодарите Кенгир. Мы еще не до конца понимаем - как много ему обязаны. "

эта заметка также размещена на http://iskatel.dreamwidth.org/1980750.html
Comments 
27th-Jun-2014 10:34 am (UTC)
Знать. Помнить.
This page was loaded Apr 26th 2018, 5:44 am GMT.